Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ
For more detail :
click here

News date 12-Apr-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ของกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น 


บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้


ลำดับที่

เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน

เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม

ชื่อ - ชื่อสกุล

๐๔

๒๐๐๐๐๐๐๑๔

นายถิรชีวิน  บุญมี

๐๓

๒๐๐๐๐๐๖๔๐

นางสาวศิริญญา  กระดุมพี

๐๒

๒๐๐๐๐๐๔๑๔

นางมลฑริกา  พากเพียร

๐๖

๒๐๐๐๐๐๖๘๓

นายสราวุฒิ  ซาวสุภา

๐๕

๒๐๐๐๐๐๓๖๔

ว่าที่ ร.ต.นันทภพ  ชลเขตต์

๐๑

๒๐๐๐๐๐๓๗๓

นายจิตติ  จันทร์ภาภาส


ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑.บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒.ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  ของกรมพัฒนาที่ดิน

๓.ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

    ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
    ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
    ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
    ๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยการโอน แต่กรมควบคุมมลพิษไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
    ๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)