Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ระดมภาครัฐมุ่งสู่การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว
For more detail :
click here

News date 20-Apr-2011

วันที่ ๒๐ เมษายน นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานและชี้แจงนโยบายและผลจากการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในงานสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ในปี ๒๕๕๑- ๒๕๕๓ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ แก่บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐกว่า ๔๐๐ คน เพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นผู้นำและสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตมุ่งสู่การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำของภาคเอกชนและประชาชนในการบบริโภคสินค้าและบริการที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ กำหนดให้ในปี ๒๕๕๔ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมทั้งหมด จำนวน 170 หน่วยงาน ต้องเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วม 29 หน่วยงาน ดังนั้น การเปิดเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนการรับฟังความเห็นปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผ่านมา เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงภาพรวมผลจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว สถานการณ์ปัจจุบันของฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น จากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ สามารถต่อยอดแนวคิดในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายสุพัฒน์ กล่าวว่า ผลพวงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าและการให้บริการ ในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามมาด้วยปัญหามลพิษ ปัญหาน้ำเสีย อากาศเสีย ปัญหาขยะที่มีการบริโภคจากสินค้า ที่มีบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของเสียอันตรายก็ตามมา เช่น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถผลิตให้มีความเป็นพิษได้น้อยลง ถ้าสินค้าเหล่านั้นจะเป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมน้อยลง ดังนั้นการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเข้ามาช่วย การผลิตจนถึงขั้นตอนกำจัดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีจำนวนน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้น แม้เราไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่สินค้าและบริการที่เราบริโภคไปมีการปลดปล่อยมลพิษตั้งแต่เริ่มต้นการใช้วัตถุดิบ การผลิต การกำจัด ถ้าเราเลือกใช้สินค้าและบริการสีเขียว สุดท้ายจะทำให้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมได้รับการบรรเทา และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)