Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ
For more detail :
click here

News date 11-May-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
    ลำดับที่    ชื่อ - สกุล
    01    นางสาวเบญจวรรณ เจริญถาวรนนท์
    02    นางมลฤดี ชัยกุล

Download :
Contact : สุมาลี พิชิตชัยรุ่ง (sumalee(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)