Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.แจ้งเตือนคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรม

News date 01-Jun-2011

คพ. แจ้งเตือนคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรม

คพ. แจ้งเตือนคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำตาลทรายแดงประสบอุบัติเหตุล่มลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บริเวณตำบลภูเขาทอง อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบเสื่อมโทรมลงดังนี้ คุณภาพน้ำบริเวณอำเภบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ จากเดิมตรวจวัดได้ ๓.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และคุณภาพน้ำบริเวณตำบลสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จากเดิมตรวจวัดได้ ๓.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ ๒.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ จึงขอแจ้งเตือนมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษ ประกาศแจ้งเตือน


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)