Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 6 มิ.ย. เวลา 14.00 น

News date 06-Jun-2011

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำตาลทรายแดงประสบอุบัติเหตุล่มลงในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลภูเขาทอง อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 คพ.ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายหลังเกิดเหตุมาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้า วันที่ 6 มิ.ย.เวลา 14.00 น. ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บางบาล 3.6 มก./ล.บางไทร 4.0 มก./ล. กลับสู่ภาวะปกติ จุดสุบน้ำเพื่อการประปาสำแล ปทุมธานี 2.9มก./ล. อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 2.6 มก./ล. แนวโน้มดีขึ้น และ สะพานกรุงเทพ 1.2 มก./ล. ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)