Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
For more detail :
click here

News date 10-Jun-2011

คพ. จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอน ในศาสนาที่แต่ละคนนับถือไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ให้เป็นคนดี กอปรด้วยศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 9 มิถุนายน นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานใน?พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาว โดยมีผู้บริหารพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

สืบเนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการและประชาขน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ได้พิจารณาเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงครองสิริราชสมบัติ ตามหลัก ทศพิศราชธรรม สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งทักษิณ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า ?เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม?

ดังนั้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คพ. จึงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอน ในศาสนาที่แต่ละคนนับถือไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ให้เป็นคนดี กอปรด้วยศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ การจัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำห้องประชุมกรม และมีพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ?เมตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม? และการร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ในภาคบ่าย โดยมีผู้บริหารพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วม


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)