Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๕

News date 30-Jun-2011

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๕ (Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ และมีมติข้อตัดสินใจสำคัญ ดังนี้

  1. เห็นชอบโดยฉันทามติให้บรรจุรายชื่อสารเคมี ๓ ชนิด คือ (๑) endosulfan (๒) alachlor และ (๓) aldicarb เพิ่มเติมเข้าไว้ในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ ภายใต้ประเภทสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รวมทั้งรับรองเอกสารแนวทางการตัดสินใจ (Decision Guidance Document: DGD) ของสารเคมีทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว
  2. รับรองมติข้อตัดสินใจร่วมเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง ๓ อนุสัญญาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ๑) การดำเนินกิจกรรมร่วม ๒) การบริหารจัดการร่วม ๓) การให้บริการร่วม ๔) การปรับวงจรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ๕) การตรวจสอบบัญชีของสำนักเลขาธิการ ๓ อนุสัญญาฯ ร่วมกัน และ ๖) กลไกการทบทวนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ๓ อนุสัญญาฯ
  3. รับรองแผนงานโครงการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคสำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๒- ๒๐๑๓ รวมทั้งรับรองแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำหรับสารเคมีอุตสาหกรรม
  4. รับรองแผนการจัดทำระเบียบขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ในการบริหารจัดการ joint clearing-house mechanism ระหว่าง ๓ อนุสัญญาฯ
  5. รับรองสมาชิกภาพของคณะกรรมการ CRC ซึ่งมีวาระ ๔ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๖ และการเสนอชื่อผู้แทนชุดใหม่ในคณะกรรมการ CRC ซึ่งมีวาระ ๔ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๘ โดย ๑) ภูมิภาคอาฟริกา ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทคองโก แกมเบีย มาลี และแซมเบีย ๒) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศอินเดีย คูเวต เกาหลีใต้ และซาอุดิอารเบีย ๓) ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศบัลแกเรีย ๔) ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศบราซิลและเม็กซิโก ๕) ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่นๆ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศออสเตรีย เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประเทศดังกล่าวจะต้องดำเนินการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔
  6. รับรองแผนงานและงบประมาณสำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๒- ๒๐๑๓
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ ๕ ไม่สามารถยอมรับโดยฉันทามติในการบรรจุแร่ใยหิน chrysotile เข้าไว้ในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ โดยได้เสนอให้มีการนำกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้ามาใช้โดยสมัครใจ จนกว่าจะมีการพิจารณาในประเด็นนี้เพิ่มเติมในการประชุมรัฐภาคีสมัยที่ ๖ ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ไม่สามารถให้การรับรองกฎระเบียบและกลไกการไม่ปฏิบัติตาม (non-compliance) เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ compliance committee และประเด็นการจัดตั้งกลไกด้านเทคนิคและการเงินเพื่อสนับสนุนภาคีสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ โดยที่ประชุมรัฐภาคีฯ ได้ขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ได้เลือกคณะกรรมการ Bureau สำหรับการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ ๖ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศเคนยา จอร์แดน โปแลนด์ เอกวาดอร์ และนอร์เวย์ โดยประเทศโปแลนด์ได้รับเลือกเป็นประธานในการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ ๖ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี


Contact : พัทธนันทน์ ตาริน (pattanan(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)