Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
For more detail :
click here

News date 07-Jul-2011


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

____________________________

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประจำทุกปี และพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยจังหวัดสงขลา พบค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) สูงสุด ๙๔.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

จากข้อมูลจำนวนจุดความร้อน (hotspot) ซึ่งแปลผลได้จากดาวเทียม NOAA-18 ในเว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological Center: ASMC) สาธารณรัฐสิงคโปร์ พบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน hotspot ในเกาะสุมาตราและบอร์เนียว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และพบจำนวน hotspot สูงสุด จำนวน ๒๗๔ จุด ในเกาะสุมาตรา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เมื่อพิจารณาทิศทางลม พบว่าลมพัดจากบริเวณที่มี hotspot หนาแน่นมายังทิศตะวันตกของประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยด้านจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจากการประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่พบว่าจังหวัดสงขลาและสตูล มีฟ้าหลัว และมีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะจังหวัดสตูล ซึ่งหมอกควันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยเป็นอย่างมาก

แม้ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ที่ตรวจวัดได้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงควรปฏิบัติตน ดังนี้ ๑) ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดจมูกและปาก ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน ๒) ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน ๓) ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด ๔) ผู้เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็ก และคนชรา ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน โดยผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ๕) เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ๖) งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อยๆ ในช่วงที่มีฝุ่นควันรบกวน ๗) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน ๘) ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ๙) งดการรองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจำเป็นต้องรองน้ำควรปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนรองน้ำไว้ใช้

พร้อมกันนี้ กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเหตุการเผาในที่โล่งและหมอกควันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจังหวัดทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งขอความร่วมมือในการควบคุม ลด และงดการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์หมอกควันจากไฟในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะเฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) เป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ลงนาม สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
(นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)