Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี
For more detail :
click here

News date 05-Aug-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ


ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ เข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ ตำแหน่งเลขที่ 9 สังกัดส่วนกลาง

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดภายในวันปิด รับสมัครจึงจะมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.คุณลักษณะของตำแหน่ง

4.การรับสมัคร
4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ? 17.00 น. โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554

Download :
Contact : สุมาลี พิชิตชัยรุ่ง (sumalee(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)