Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 61/2554
For more detail :
click here

News date 17-Aug-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 61/2554
วันที่ 16 สิงหาคม 2554

"การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน" (Waste to Energy: WTE)

วันที่ 16 สิงหาคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้หารือร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน โดยมีนายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลิตพลังงาน คือ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นหรือเป็นศูนย์รับกำจัดขยะมูลฝอยประมาณ 50 ตันขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน และดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันการเงินที่ให้ความสนใจสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานต่อไป

เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและได้พลังงานทดแทน นอกจากนี้การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นที่ไม่สามารถดำเนินการกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและเดินระบบ แต่ในปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2551-2554 ได้กำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพิ่มเติมจากเดิมสำหรับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากพลังงานหมุนเวียนจากขยะชุมชน เป็นเวลา ๗ ปี รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำ โดยเฉพาะกรณีใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐดังกล่าวเป็นแรงจูงใจสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน

สำหรับหัวข้อการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ประกอบด้วย การแนะนำและชี้แจงรายละเอียดของการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน นโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการเสนอภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน การแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อต่าง เช่น "ประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ของสภาอุตสาหกรรม" โดย ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และ"การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม" โดย ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ได้เริ่มให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ขึ้นเพื่อสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และเป็นเชื้อเพลิงทดแทน อาทิ ก๊าซ NGV/LPG น้ำมัน และถ่านหิน เป็นต้น


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)