Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญให้ความเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่
For more detail :
click here

News date 18-Aug-2011

ขอเชิญให้ความเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่ (Fundamental Criteria and Requirements for Promoting the Reduce Reuse and Recycle (3R) Society)

- (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่ และ แบบแสดงข้อคิดเห็น
- โปรดส่งแบบแสดงข้อคิดเห็นคืนส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการกากของเสียและ สารอันตราย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๐๙ E-mail: recycle99@gmail.com
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภวัส บัวสรวง (napawas.b@pcd.go.th) นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์ (wassana.j@pcd.go.th) และนายบัญชาการ วินัยพานิช (beabizz@hotmail.com) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๑๑

Download :
Contact : นภวัส บัวสรวง (napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th)