Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

สธ. ร่วมกับ ทส. จัดทำร่างยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
For more detail :
click here

News date 31-Aug-2011

สธ. ร่วมกับ ทส. จัดทำร่างยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 ลดปัญหา 7 ด้านผลกระทบสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันพบว่า ประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีมากกว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 3,300 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 หรือประมาณ 5,000 ล้านคน ในปี 2573 โดยประชากรโลกประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในเขตเมือง และในจำนวนนี้มีแนวโน้มอยู่ในชุมชนแออัดร้อยละ 28 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา จากข้อมูล ปี 2552 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 36 ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 22 ล้านคน และคาดว่าในปี 2563 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 25 ล้านคน ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนยากจน เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมัยใหม่ เพราะความเป็นเมืองทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต 1 (นนทบุรี) กล่าวว่า"การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งตกลงร่วมกันที่จะดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า "กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก" รวมทั้งมีประกาศ "ปริญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีแผนระดับชาติที่บูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 - 2554 ขึ้น"

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในตอนท้ายว่า "ร่างแผนยุทธศาตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 -2559 เป็นการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีเป้าหมายหลักคือความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 7 ด้าน ได้แก่ 1)คุณภาพอากาศ 2) น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยในสภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ 7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและทำให้เกิดความครอบคลุมสามารถตอบสนองกับปัญหาของประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป"


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)