Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

"โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ปี 53
For more detail :
click here

News date 26-Sep-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 68/2554
วันที่ 23 กันยายน 2554

"โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ปี 53

วันที่ 23 กันยายน 2554 นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ปี 2553 เพื่อจัดระเบียบโรงโม่บดหรือย่อยหินรวมทั้งเหมืองหิน โดยมี ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2549 จนถึงปีปัจจุบัน พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการปรับปรุง และพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่สัมผัสฝุ่นละออง ตลอดจนลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี 2553 มีโรงโม่ฯ และเหมืองหิน สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 241 แห่ง (แบ่งเป็นโรงโม่ฯ 146 แห่ง และเหมืองหิน 95 แห่ง) โรงโม่บดหรือย่อยหิน จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม 33 แห่ง กลุ่มดี 62 แห่ง กลุ่มปานกลาง 33 แห่ง และกลุ่มต้องปรับปรุง 4 แห่ง เหมืองหิน จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม 28 แห่ง กลุ่มดี ๓๘ แห่ง และกลุ่มปานกลาง 20 แห่ง ซึ่ง คพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี 100 แห่ง และดีเยี่ยม จำนวน 61 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบการดังกล่าว และแสดงให้เห็นถึงการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมาตรการทางสังคมเชิงบวก สามารถดำเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเกิดผลลัพธ์แบบ win win กับทุกฝ่าย

การดำเนินโครงการใช้เครือข่ายหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาการเหมืองแร่ และสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย โดยจัดการตรวจประเมิน 2 ระดับ ได้แก่ การตรวจประเมินเบื้องต้น และการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล โดยจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน พร้อมทั้งคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่อไป


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)