Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2554
For more detail :
click here

News date 26-Sep-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 65/2554
วันที่ 27 กันยายน 2554

คพ. จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2554

วันที่ 27 กันยายน 2554 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว "โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2554" ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าที่ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง และสมควรได้รับการยกย่องชื่นชมให้เป็นแบบอย่างแก่ร้านรับซื้อของเก่าอื่นๆ และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีต่อสาธารณชน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี2554 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานงานด้าน 3 Rs (Reduce Reuse และ Recycle) รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ซ้ำ หรือนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของธุรกิจรีไซเคิล และส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง เป็น ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวได้ดำเนินการ ในพื้นที่ 36 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร เลย อุบลราชธานี มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา กิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่า การจัดงานแถลงข่าว การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โดยมีผลการตรวจประเมินของร้านรับซื้อของเก่า ดังนี้ มีร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 36 จังหวัด จำนวน 777 ร้าน มีร้าน ที่ผ่านเกณฑ์เป็นร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว รวมทั้งสิ้น 300 ร้าน โดยเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จำนวน 53 ร้าน ระดับดี จำนวน 18 ร้าน ระดับพื้นฐาน จำนวน 229 ร้าน

กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลสำหรับร้านที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ ร้านที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท ร้านที่ผ่านเกณฑ์ดี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท และร้านที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตร จากกรมควบคุมมลพิษ

ผลจากการดำเนินการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าภายใต้โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวในครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างให้ร้านรับซื้อของเก่าตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดี และกรมควบคุมลพิษจะได้นำหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้มาพัฒนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมดูแลร้านรับซื้อของเก่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)