Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม
For more detail :
click here

News date 27-Sep-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 66/2554
วันที่ 24 กันยายน 2554

ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 กันยายน 2554 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกับนายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารบริษัท SCG Chemicals จำกัด และประธานชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงความร่วมมือการดำเนินงาน "ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco-Community)" จัดงานเปิดตัวกิจกรรม (Kick off) ณ ชุมชนห้วยโป่งใน- สะพานน้ำท่วม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

แนวคิดการนำมาตรการทางสังคมมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการมลพิษในระดับชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คพ. ได้เชิญชวนบริษัท SCG Chemicals จำกัด ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม และเทศบาลเมืองมาบตาพุด มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสม ให้เกิดผลในการลดปัญหามลพิษและทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อครัวเรือนและชุมชน อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

"ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Eco-Community)" ที่ดำเนินการในชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเน้นการนำหลัก 3Rs ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 2) การทำน้ำสกัดชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เป็นการนำขยะอินทรีย์ที่รวบรวมได้จากชุมชนมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ 3) การทำก๊าซชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ เพื่อลดรายจ่ายการใช้พลังงานแหล่งอื่นๆ 4) การจัดการน้ำเสีย จะเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนในการลดปริมาณการใช้น้ำ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ และจัดการน้ำเสียตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ำเสีย การสนับสนุนให้สร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กและติดตั้งถังดักไขมันในโรงเรียนเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และ 5) การลดปัญหาฝุ่นละอองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเรือน ที่สาธารณะ สองแนวฝั่งถนนเพื่อดูดวับมลพิษและกั้นเสียง และทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน

การดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งชุมชนให้ความสนใจและได้ริเริ่มการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไว้บ้างแล้ว การสนับสนุนให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนข้างเคียงมาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน และขยายผลไปยังชุมชนข้างเคียงในระยะต่อไป


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)