Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศกรมควมคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
For more detail :
click here

News date 03-Oct-2011

ประกาศกรมควมคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

ด้วย กรมควมคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 กรมควมคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญพิเศษ ลงมา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่แวดล้อมชำนาญการพิเศษ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติครบกำหนดตามที่กำหนดภายในวันปิดรับสมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

3. คุณลักษณะของตำแหน่งงาน
- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

4. การรับสมัคร
4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

4. การรับสมัคร
4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

5. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมควมคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548


6. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) โดยจะประกาศทาง Intranet, website ของกรมควบคุมมลพิษ และหนังสือเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

Download :
Contact : สิริอาภา จิตรวิขาม (siriarpha(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th)