Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. จับมือ กห. แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
For more detail :
click here

News date 26-Oct-2011

วันที่ 26 ตุลาคม นายเนติภูมิ นวรัตน์ โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พ.อ.เฉลิมพล จินารัตน์ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงกลาโหม (กห.) เพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมขับในพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง


Contact : นายชัย ปทุมานุสรณ์ (pubpcd@gmail(dot)com)