Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๗๗ /๒๕๕๔ ทส.เร่งสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย
For more detail :
click here

News date 03-Nov-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๗๗ /๒๕๕๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ทส.เร่งสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย

ทส.ระดมกำลังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเร่งสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยจำนวน ๔๔ ชุด ในพื้นที่อุทกภัย ๑๕ จังหวัด ตรวจวัดคุณภาพน้ำท่วมขัง ๑๔๙ จุด ร้อยละ ๔๖ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี สายด่วน ๑๖๕๐ รับแจ้งร้องเรียนมลพิษและสารเคมี


วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายเนติภูมิ นวรัตน์ โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สิ่งที่เกิดตามมาอันเนื่องจากอุทกภัยในทุกๆครั้ง คือปํญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา ทส.ได้ดำเนินการ สำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอยในพื้ที่อุทกภัย พร้อมจัดตั้ง "ศูนย์ปฎิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการดำเนินงานในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ มีหน่วยภายใน ทส.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ สำรวจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย จำนวน ๔๔ ชุด ดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัย ๑๕ จังหวัด โดยหน่วยปฎิบัติการเคลื่อนที่จะรายงานข้อมูลมาที่ศูนย์ฯ ทุกวัน


นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการตรวจวัดแหล่งน้ำท่วมขังทั้งหมด ๑๔๙ จุด ร้อยละ ๔๖ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๒๕ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๑๓ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ ๑๖ อยู่ในเกณฑ์ดี แหล่งน้ำผิวดินที่ตรวจวัดทั้งหมด ๑๘ จุด ร้อยละ ๗๘ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๖ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๑๑ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ ๖ อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในภาคสนามจะนำน้ำจุลินทรีย์และ พด.๖ แจกจ่ายให้เทศบาล อบต. ประชาชน เพื่อไปปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่เบื้องต้นด้วยตนเอง รวมทั้งให้บริการและให้ความช่วยเหลือรับเรื่องและประสานการจัดการน้ำเน่าเสียจากการท่วมขังแก่ประชาชนที่แจ้งข้อมูลมายังศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๕ และสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ ๑๖๕๐ จนถึง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์และ พด.๖ ไปแล้ว ๒๖,๐๔๗ ลิตร ก้อนจุลินทรีย์ ๔๐,๐๐๐ ก้อน ปัจจุบันยังมีปริมาณสำรองน้ำจุลินทรีย์และ พด.๖ ให้การสนับสนุนได้อีก ๙๑,๑๕๔ ลิตร และก้อนจุลินทรีย์ ๙,๒๐๐ ก้อน ปริมาณสำรองเหล่านี้ มีกระจายตามเครือข่ายในจังหวัดต่าง ๆ


สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีและคุณภาพน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษได้รับการแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๖๕๐ มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี ๒ ชุด เพื่อดำเนินการกรณีมีเหตุการณ์การปนเปื้อนด้านสารเคมี ซึ่งได้เข้าตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ สวนอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ นิคมอุตสหกรรมนวนคร ชุมชนพากโขลงและชุมชนใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้เข้าไปจัดการตามหลักวิชาการ บางที่ใช้แบคทีเรียสำหรับกำจัดสารเคมีฉุกเฉินไปย่อยสลายสารเคมี การยึดผูกถังสารเคมีให้อยู่กับที่และการเก็บกู้ และการสำรวจคุณภาพน้ำ บางกรณีเป็นการให้คำปรึกษากับท้องถินและผู้ประกอบการ นายวรศาสน์ กล่าว


และในวันนี้จากน้ำท่วมขังและมีน้ำเน่าเสีย เชื้อโรคและคราบน้ำมันจำนวนมาก ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้รับการสนับสนุนสารบำบัดการปนเปื้อนของน้ำจากบริษัทเอกชน จากบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. มหาบีร์ โกเดอร์ ตำแหน่งกรรมการบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบสารกำจัดเชื้อโรค ไม่จำกัดจำนวน และบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด โดย คุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ ประธานบริหาร ? นิเวศน์อุตสาหกรรม บริษัท ไฮกริมเอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัดร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานขจัดคราบน้ำมัน ผ่านกรมควบคุมมลพิษเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมมูลค่า ๗๙,๖๗๕ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเสีย คราบน้ำมันโดยเฉพาะ


"ศูนย์ปฎิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย" ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ (ห้อง ๓๐๒) จะมีรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน ทั้งในรูปแบบของข่าวสาร โปสเตอร์ Website (www.pcd.go.th)


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕
www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)