Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.รายงานคุณภาพน้ำ พื้นที่น้ำท่วมขังกระทบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากอ่าว
For more detail :
click here

News date 09-Nov-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๗๘
/๒๕๕๔
   วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คพ.รายงานคุณภาพน้ำ พื้นที่น้ำท่วมขังกระทบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากอ่าว

คพ.รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขัง ๑๙๘  จุด เสื่อมโทรมมากร้อยละ ๓๐ และแหล่งน้ำผิวดิน ๔๘ จุดเสื่อมโทรมมากร้อยละ ๖๕ อยู่ในเกณฑ์ พื้นที่ กทม. ดอนเมือง บางพลัด จตุจัก หลักสี่ เสื่อมโทรมมากตามลำดับ     คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลัก ๔ สาย ปากแม่น้ำแม่กลองอยู่ในสภาพดี ส่วนปากแม่น้ำบางปะกง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และปากแม่น้ำท่าจีน ได้รับอิทธิพลของน้ำจืดทำให้ค่าความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล


วันที่ ๙ พ.ย. นายเนติภูมิ นวรัตน์ โฆษกประจำกระทรวงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แถลงข่าวสถานการณ์คุณภาพน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทกภัย กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)และหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่อยู่ในภาคสนามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย จะรายงานข้อมูลมาที่ศูนย์ปฎิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย คพ. ทุกวัน  โดยสถานการณ์คุณภาพน้ำ ช่วงวันที่ ๑-๘ พ.ย. ๒๕๕๔ จากการตรวจวัดแหล่งน้ำท่วมขังทั้งหมด ๑๙๘  จุด ร้อยละ ๓๐ เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๒๑ เสื่อมโทรม ร้อยละ ๒๐ พอใช้ และร้อยละ ๒๙ อยู่ในเกณฑ์ดี แหล่งน้ำผิวดินตรวจวัดทั้งหมด ๔๘ จุด ร้อยละ ๖๕ เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๑๗ เสื่อมโทรม ร้อยละ ๖ พอใช้และร้อยละ ๑๒ อยู่ในเกณฑ์ดี


และจากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลของ คพ.และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม บริเวณปากแม่น้ำสายหลัก ๔ สาย พบค่าความเค็มอยู่ในช่วง ๐.๑ - ๔.๙ psu  ค่าออกซิเจนละลายต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (กำหนดให้มีค่าไม่ต่ำกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่ากรด-ด่าง อยู่ในช่วง ๖.๒ - ๗.๖ ทั้ง ๓ พารามิเตอร์ต่ำหรือน้อยกว่าเดือนสิงหาคมเล็กน้อย ยกเว้นปากแม่น้ำแม่กลอง สรุปว่า คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองอยู่ในสภาพดี ส่วนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  ปากแม่น้ำท่าจีน ได้รับอิทธิพลของน้ำจืดทำให้ค่าความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลาย และค่ากรด-ด่างลดลง  นับจากนี้ คพ.จะเพิ่มการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยจะได้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในสัปดาห์นี้และค่าโลหะหนักจะทราบผลภายใน ๒ สัปดาห์


สำหรับการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียเบื้องต้น  ทส.ได้รับการสนับสนุนจุลินทรีย์น้ำและจุลินทรีย์ก้อนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน (พด.๖) และผลิตเอง และได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงาน เทศบาล อบต. และประชาชน ที่ต้องการนำไปโปรยในพื้นที่น้ำท่วมขังเน่าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่เบื้องต้นด้วยตนเอง ณ วันที่ ๘  พ.ย. คพ.แจกจ่ายจุลินทรีย์น้ำไปแล้ว ๒๙,๘๔๕ ลิตร จุลินทรีย์ก้อน ๔๒,๐๐๐ ก้อน จุลินทรีย์ผง  ๘๒๙ กิโลกรัม  และกรมทรัพยากรน้ำ(ทน.) ๔๒๔,๐๐๐ ก้อน ปัจจุบันมีปริมาณสำรองจุลินทรีย์น้ำและจุลินทรีย์ก้อนกระจายตามเครือข่ายในจังหวัดต่างๆเพื่อความสะดวกต่อประชาชน ติดต่อสอบถามและขอได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน โทร ๑๗๖๐ กด ทน.  โทร. ๐๒ ๒๗๑๖๐๐๐ ต่อ ๖๐๐๑, ๖๐๐๒ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต  โทร ๐๒ ๒๔๖๐๖๘๗  และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โทร ๐๒ ๓๕๗๓๕๘๙ เพื่อความสะดวกโปรดนำภาชนะบรรจุมาด้วย ทั้งนี้การใช้ควรใช้กับพื้นที่น้ำท่วมขังเน่าเสียที่เป็นน้ำนิ่ง


ปัญหาใหญ่ของประชาชนอีกปัญหาหนึ่ง คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนใหญ่และหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๘๐ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนในกรุงเทพฯ  เจ้าหน้าที่ คพ. ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและประสานสำนักงานเขต/อปท. พื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการ ในส่วนการตรวจสอบการปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีและคุณภาพน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่น หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมีของ คพ.จะตรวจสอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมทั้ง  ๖ แห่ง ทุกสัปดาห์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ นิคมอุตสหกรรมนวนคร เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังภายในนิคมฯ และการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ปฎิบัติการฯ คพ. มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่แจ้งข้อมูลมายังสายด่วน ๑๑๑๑ กด ๕ และสายด่วน ๑๖๕๐ ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตค.-๗ พ.ย. มีเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ๑๔๑ เรื่อง การจัดการน้ำเน่าเสียจากการท่วมขัง ๔๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสารเคมี ๑๓ เรื่อง และได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการแจ้งเหตุจำนวน ๑๐ ราย ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลักในหลายจังหวัดได้รับความเสียหาย หลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมระบบ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การชะน้ำขยะลงแหล่งน้ำและกลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียจากบ่อฝังกลบขยะ จากตัวอย่างที่บ่อขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก มีการใส่จุลินทรีย์น้ำและก้อนจุลินทรีย์ลงในบ่อพักน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ  คุณภาพน้ำก่อนใช้มีกลิ่นเหม็นและสีดำ ค่าออกซิเจนละลาย ๐.๖ มก./ล. ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ หรือบีโอดี ๙๔  มก./ล.ภายหลังการใช้ น้ำใสมีสีเหลืองอ่อนๆ ไม่มีกลิ่นเหม็นและมีค่าออกซิเจนละลาย ๓.๒ มก./ล.


การจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามที่คาดการณ์ไว้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจะมีจำนวน ประมาณ ๓.๕ ล้านตัน และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ คือ ขยะไม่ได้รับการจัดเก็บ ทำให้ตกค้างและเน่าเสียอยู่ในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ การจัดการในภาพรวมช่วงเกิดอุทกภัย ประชาชนต้องนำขยะใส่ถุงดำ/ถุงพลาสติก วางไว้ในที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บ กทม./ อปท. จัดหารถหรือเรือเพื่อเก็บขนขยะให้ทั่วถึง  กรณีไม่สามารถใช้ระบบกำจัดของตนเองให้ขนส่งไปพื้นที่ชั่วคราวหรือสถานที่กำจัดของ อปท. ข้างเคียงที่ไม่ถูกน้ำท่วม หรือของเอกชน เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ และช่วงหลังอุทกภัย ขยะที่ตกค้างอยู่ในเมืองหรือชุมชน  จัด Big Cleaning Day เพื่อช่วยกันเก็บรวบรวมขยะและคัดแยกขยะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ (Reuse)  เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด และนำขยะที่เหลือไปกำจัดอย่างถูกวิธี  สำรวจความเสียหายเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูระบบการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับความเสียหาย ให้จัดหาหรือจัดทำสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นการชั่วคราวอย่างถูกสุขลักษณะ นายวรศาสน์ กล่าว


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒
- ๔   โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 2554 www.pcd.go.th/info_serv/pol_flood54.html


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)