Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับชำนาญการพิเศษ
For more detail :
click here

News date 11-Nov-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ข้อ ๑.๔.๑ กำหนดให้ กรณี การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้ง ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน ในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน ๖ ราย ดังบัญชีรายละเอียด ๑ และ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่ได้จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากมีผู้ทักท้วงให้กระทำการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้อง ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Download :
Contact : สิริอาภา จิตรวิขาม (siriarpha(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th)