Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
For more detail :
click here

News date 11-Nov-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลำดับที่ 2-4 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ดังนี้

เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
เลขประจำตัว
สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
01 100005 นายสุทธิกานต์ สาระบุตร
02 100001 นายกังวาล ฉุยฉาย

Download :
Contact : พีระวรรตน์ ประธานชัยมงคล (peerawat(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)