Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ส่งหน่วยปฏิบัติการต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย
For more detail :
click here

News date 16-Nov-2011

คพ. ส่งหน่วยปฏิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 ชุด ได้แก่
    - นครสวรรค์ /ชัยนาท /อุทัยธานี /สิงห์บุรี
    - สุพรรณบุรี /นครปฐม /สมุทรสาคร
    - ปทุมธานี /นนทบุรี/ กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ
    - นครนายก /ปราจีนบุรี /ฉะเชิงเทรา
    - ลพบุรี/สระบุรี/อ่างทอง/พระนครศรีอยุธยา


Contact : webmaster (webmaster(at)pcd(dot)go(dot)th)