Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.รายงานคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำทะเลชายฝั่ง
For more detail :
click here

News date 16-Nov-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๘๑ /๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


คพ.รายงานคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำทะเลชายฝั่ง

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. นายเนติภูมิ นวรัตน์ โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำทะเลชายฝั่งว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดำเนินการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน ลพบุรี ป่าสัก แม่น้ำน้อย และคลองสาขา เนื่องจากหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี น้ำเริ่มลดและจะสูบน้ำลงแม่น้ำและคลองสาขา นอกจากนี้ ได้ขยายการตรวจวัดคุณภาพน้ำไปยังลุ่มน้ำบางปะกง ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง นครนายก ปราจีนบุรี จากการตรวจวัดทั้งหมด ๙๘ จุด ร้อยละ ๕๔ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๒๖ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๘ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ ๑๒ อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ คุณภาพน้ำในพื้นที่ช่วงบนดีขึ้นแต่พื้นที่ตอนล่างในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และฝั่งตะวันออก รวมถึงคลองสาขาทั้งหมด คุณภาพน้ำยังเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ส่วนคุณภาพน้ำดิบในคลองประปาเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แหล่งน้ำท่วมขังตรวจวัดทั้งหมด ๑๑๑ จุด ร้อยละ ๑๔ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ ๒๘ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๒๓ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ ๓๕ อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดที่มีค่าออกซิเจนละลายสูงในบางพื้นที่เนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น ระดับน้ำไม่ลึก แสงแดดส่องถึง มีการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย เป็นลักษณะน้ำไหล เป็นต้น จากการประเมินคาดว่าคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอาจเสื่อมโทรมลงอีกในช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากมวลน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานหรือมวลน้ำเสียกำลังไหลลงตามแม่น้ำสู่ทะเล


นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษสนับสนุนจุลินทรีย์น้ำ ๒,๐๓๒ ลิตร และจุลินทรีย์ผง ๓๙๙ กิโลกรัม ให้กับหน่วยงาน เทศบาล อบต. และประชาชนทั่วไปที่ต้องการนำไปโปรยในพื้นที่น้ำท่วมขังเน่าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่เบื้องต้นด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาด้านการจัดการสารเคมี และตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันปนเปื้อนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขัง รวมทั้งสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่น้ำท่วมขังในปัจจุบันระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ เกิดปัญหาขยะลอยไปกับน้ำและทำให้เกิดน้ำเน่าเสียตามมาสำหรับปัญหาเรื่องขยะโฟม จะมีกล่องโฟมไม่น้อยกว่า ๒ ล้านใบ โครงการ ขยะโฟม ๒๐ ใบ แลกไข่ ๑ ฟอง จึงเกิดขึ้นการเริ่มต้นโครงการที่เขตดอนเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ย. ผ่านมา รวบรวมขยะได้ทั้งหมด ๒๔.๔ กิโลกรัม เป็นขยะโฟม ๑๐ กิโลกรัม และขวดพลาสติก ๑๔.๕ กิโลกรัม รับแลกขวดพลาสติกด้วยเนื่องจากประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมได้นำขวดพลาสติกเปล่าที่บรรจุน้ำดื่มมาแลกด้วย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน คือ ขวดพลาสติกพร้อม ฝาปิด ๔๐ ขวด ต่อ ไข่ ๖ ฟอง


นอกจากนี้ คพ. ยังได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน คือ ขยะโฟม ๑๐๐ ชิ้น ต่อ ข้าวสาร ๒ กิโลกรัม หรือ ขวดพลาสติก ๘๐ ขวด ต่อ ข้าวสาร ๒ กิโลกรัม กิจกรรมดังกล่าวนี้ คพ.จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะตั้งจุดรับแลกเปลี่ยนขยะโฟมแลกไข่ ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ สำหรับวันเสาร์หรืออาทิตย์จะออกไปรับแลกเปลี่ยนขยะในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสี่แยกบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่สนใจสามมารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)