Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงม
For more detail :
click here

News date 21-Nov-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่
ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (เพิ่มเติม)
-----------------------------------

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ข้อ 1.4.1 กำหนดให้ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้ง ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน ในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน 3 ราย ดังบัญชีรายละเอียด 1 และ 2 แนบท้ายประกาศนี้ และให้มีผู้สิทธิเข้ารับการประเมินผลงานจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วน จำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่ได้จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
อนึ่ง หากมีผู้ทักท้วงให้กระทำภายใน 30 วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

Download :
Contact : สิริอาภา จิตรวิขาม (siriarpha(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th)