Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. เปิดโครงการ "โฟม ๒๐ ใบ แลก ไข่ ๑ ฟอง" ปล่อยขบวนแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่อุทกภัยเคลื่อนที่
For more detail :
click here

News date 21-Nov-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๘๒ /๒๕๕๔
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


ทส. เปิดโครงการ "โฟม ๒๐ ใบ แลก ไข่ ๑ ฟอง" ปล่อยขบวนแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่อุทกภัยเคลื่อนที่

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ "โฟม ๒๐ ใบ แลก ไข่ ๑ ฟอง" และปล่อยขบวนช่วยเหลือแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อุทกภัยเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บริษัท เด็ดต้า แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)


คพ. ได้ประเมินว่ามีประชาชนที่ประสบภัยไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านคน ที่ต้องอพยพและได้รับการแจกจ่ายอาหาร หากประเมินว่าใน ๑ วัน จะมีกล่องโฟมไม่น้อยกว่า ๒ ล้านใบ ซึ่งจากสถิติการจัดการเรื่องขยะพบว่ามีเพียง ๒๖% ที่จะมีการจัดการเพื่อนำไปใช้ใหม่ ดังนั้น ขยะโฟมถูกทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านใบ มีการจัดการไม่เหมาะสม ถูกปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาของขยะโฟม คือ สามารถลอยไปกับน้ำได้ มีปริมาตรมากเมื่อเทียบกับน้ำหนัก และย่อยสลายยากใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี (บนดิน) ดังนั้น ในขณะที่ กทม. เร่งสูบระบายน้ำออก กล่องโฟมพวกนี้จะสร้างปัญหาให้กับระบบสูบน้ำ รวมทั้งท่อระบายน้ำต่าง ๆ หรือ สุดท้ายก็ลงสู่แหล่งน้ำ และออกสู่ทะเล สร้างปัญหามลภาวะทางสายตา มลพิษทางน้ำต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ภาคประชาสังคมตระหนัก และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ?โครงการขยะโฟม ๒๐ ใบ แลกไข่ ๑ ฟอง? จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนตื่นตัว และร่วมมือกันในการเก็บรวบรวมขยะโฟมในภาวะอุทกภัย ที่สามารถลอยไปกับน้ำและลงสู่อ่าวไทย เพื่อสร้างมูลค่าของขยะโฟม และจูงใจให้มีการรวบรวมนำมาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด หรือ Recycle ต่อไป


สำหรับขบวนช่วยเหลือแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อุทกภัยเคลื่อนที่ครั้งนี้ คพ. ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อุทกภัย เขตบางกรวย ตั้งจุดโครงการขยะโฟมแลกไข่ ณ ตลาดกระโจมทอง พร้อมแจกน้ำจุลินทรีย์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ใช้จุลินทรีย์น้ำบรรเทาน้ำเสียในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์อพยพชุมชน จัดทำอาหาร แจกเวชภัณฑ์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการขยายโครงการขยะโฟมแลกไข่ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การสนับสนุนไข่จำนวน ๕๐,๐๐๐ ฟอง และจะมอบเรืออีโค่โบ้ตที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล ให้อาสาสมัครรับแลกไข่ ๒๐ ลำ ซึ่งเรืออีโค่โบ๊ต โดยความร่วมมือจากบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด จำนวน ๑๐๐ ลำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขยะแลกไข่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้ใดสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครเก็บขยะโฟมแลกไข่ในพื้นที่อุทกภัย จะได้รับเรือ ๑ ลำพร้อมไข่ทุกวัน วันละ ๒ แผง โดยอาสาสมัครจะต้องเก็บโฟมให้ได้ประมาณวันละ ๑,๒๐๐ ใบ และเมื่อเก็บโฟมได้ครบ ๑๒๐๐๐ ชิ้น ก็จะได้มีเรือไว้ใช้เป็นส่วนตัวฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)