Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
For more detail :
click here

News date 27-Dec-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๔
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔


สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๔ ว่า ในปีนี้จากปรากฏการณ์ลานินญ่า ทำให้ปริมาณน้ำฝนมากและความชื้นในอากาศสูง ปัญหาหมอกควันใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนลดลงเกือบทุกจังหวัด มีบ้างที่ฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เกินมาตรฐานเพียงบางวัน เช่น แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา แพร่ แต่เป็นช่วงสั้นๆ ส่วนพื้นที่ภาคใต้ไม่พบฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน โดยภาพรวมมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเมือเปรียบกับปีที่ผ่านมา


คุณภาพอากาศจากการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดอัตโมมัติ ๖๒ สถานี ใน ๒๙ จังหวัด (เพิ่มจากเดิม  ๓ สถานี) โดยทั่วไปดีขึ้น แต่ปัญหาหลักคงเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองใหญ่ พบเกินมาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง    หลายพื้นที่ แต่ค่าเฉลี่ย ๑ ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา (จาก ๔๑.๕ เหลือ ๓๗.๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เช่น สระบุรี  เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร (ถ.พระราม ๖ ถ.พหลโยธิน ถ.พระราม ๔  ถ.ดินแดง) สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง  สำหรับปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด มีแนวโน้มลดลง พบเกินมาตรฐานแค่บางช่วงเวลาและบางสถานี เช่น เบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน ๑,๒-ไดคลอโร  อีเทน คลอโรฟอร์ม  


คุณภาพน้ำแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ๔๘ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๔ แห่ง ในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  มีจำนวนลดลง จากร้อยละ ๔๐ เหลือร้อยละ ๒๘ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๙ เป็นร้อยละ ๓๐ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ไม่มีแหล่งน้ำใดที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก อย่างไรก็ตามจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ ทำให้แม่น้ำหลายสายในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ    ภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ปราจีนบุรี ลพบุรี ป่าสัก น้อย สะแกกรังและนครนายก เสื่อมโทรมลงมากกว่าร้อยละ ๗๐  เนื่องจากมีการระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมลงแม่น้ำและลำคลองสาขา ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลง แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ขณะนี้คุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับจนกลับสู่ภาวะปกติเป็นส่วนใหญ่


คุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้รวมกว่าร้อยละ ๙๐ เช่น อ่าวไทยฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ บริเวณที่ยังคงมีปัญหาคุณภาพน้ำ คือ พื้นที่อ่าวไทยตอนในบริเวณปากแม่น้ำสายหลักจากการระบายน้ำที่ท่วมขังลงแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง และลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนในทำให้ค่าความเค็มลดต่ำลง ส่งผลต่อสัตว์น้ำบางชนิดและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง พบการเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในหลายพื้นที่ เนื่องจากน้ำทะเลมีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้นจากมวลน้ำจืดที่ชะล้างผ่านชุมชน พื้นที่การเกษตร ซึ่งทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำลดลง ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกัน


ปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศยังเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปี ๒๕๕๔ เกิดขึ้นประมาณ ๑๖ ล้านตัน (หรือวันละ ๔๓,๘๐๐ ตัน) เพิ่มขึ้น ๐.๘๔ ล้านตัน หรือร้อยละ ๕.๕  ตามการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยกรุงเทพมหานครมีมูลฝอยประมาณวันละ ๙,๕๐๐ ตัน (ร้อยละ ๒๒) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๘ พื้นที่เขตเทศบาลและเมืองพัทยา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๘ มูลฝอยทั้งหมดถูกนำกลับมาให้ประโยชน์ประมาณ  ๔ ล้านตัน โดยในช่วงที่เกิดอุทกภัยคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากประมาณ ๒ ล้านตัน เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ ๐.๗๕ ตัน และพื้นที่อื่นประมาณ ๑.๓ ล้านตัน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดการไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐


สำหรับของเสียอันตรายเกิดขึ้นประมาณ ๓.๑๒ ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒ หรือ ๓๗,๐๐๐ ตัน เป็นของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๗๖ หรือ ๒.๔ ล้านตัน ปริมาณการใช้สารอันตรายในปี ๒๕๕๔ มีประมาณ ๘๐ ล้านตัน เป็นสารอันตรายที่ผลิตในประเทศ ๗๔.๓ ล้านตัน มีผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารอันตรายรวม ๑,๙๓๔ ราย   จากสารอันตรายทางการเกษตร ๑,๗๒๔ ราย ส่วนอีก ๒๑๐ ราย ได้รับพิษจากสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวต่ออีกว่า ในปี ๒๕๕๔ เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ๖ ครั้ง โกดังเก็บสารเคมี ๓ ครั้ง เกิดจากการขนส่งสารเคมี ๔ ครั้ง การลักลอบทิ้งกากของเสีย ๑๙ ครั้ง และอื่นๆ อีก ๕ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕๓ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษมายังกรมฯ  ๔๓๑ เรื่อง เพิ่มจากปี ๒๕๔๓ จำนวน ๑๘ เรื่อง เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๘ เป็นการร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ และได้เข้าไปแก้ไขปัญหาจนยุติได้ จำนวน ๑๙๖ เรื่อง (ร้อยละ ๔๕) นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๙๕๓ แห่ง มีการระบายน้ำทิ้ง ๔๓๓ แห่ง ร้อยละ ๔๖ ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  มีการออกคำสั่งให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฎิบัติตามกฎหมาย ๑๐๕ ราย ร้อยละ ๕๑ น้ำทิ้งยังคงเกินมาตรฐานซึ่งจะต้องดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองโดยให้มาชำระค่าปรับ


ทั้งนี้ การรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศในช่วงปี ๒๕๕๔ ในวันนี้ เพื่อให้สาธารณะชนทราบและร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติน้อยที่สุด

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒
- ๔   โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)