Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

พิธีทำบุญปีใหม่ ทส. ปี 2555
For more detail :
click here

News date 04-Jan-2012

วันที่ 4 ม.ค. 55 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในงานการประชุม การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2555 และร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ทส. ปี 2555 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)