Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

พิธีปิดโครงการไทย เยอรมัน สร้างศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจ
For more detail :
click here

News date 16-Jan-2012

วันที่ 16 มกราคม องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการไทย - เยอรมัน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และฉลองความร่วมมือทางวิชาการไทยและเยอรมัน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยมี มร.ดาวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย นายเฉลิมพล พันจิตต์ รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ และเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีประจำประเทศไทย ร่วมในพิธีปิดโครงการ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมเสวนาวิชาการไทย- เยอรมัน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสวนา


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)