Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกวดออกแบบโลโก้ "20 ปี กรมควบคุมมลพิษ"

News date 26-Jan-2012

ขอเชิญพี่น้อง คพ.และผู้สนใจ ร่วมประกวดออกแบบโลโก้  " 20 ปี กรมควบคุมมลพิษ" สื่อความหมายการดำเนินงานตามภาระกิจและเป้าหมายกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้โดดเด่น จดจำง่าย มีเอกลักษณ์ สวยงาม และสามารถนำไปปรับใช้กับงานในหลายลักษณะ เช่น บนกระดาษเขียน บนเสื้อ บนสื่อโฆษณาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "20 ปี กรมควบคุมมลพิษ"

ของรางวัล : เป็นของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
วันนี้ - 10  กุมภาพันธ์ 2555
ติดต่อสอบถามโทร. 02 298 2082-2084


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)