Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ส่งเสริม อปท. ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ลดภาวะโลกร้อน
For more detail :
click here

News date 27-Jan-2012

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน (Workshop on Capacity Building on Accounting and Utilising GHG Emission Reduction Measures for Local Waste Management Actors in Thailand)

การประชุมในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ Institute for Global Environmental Strategies (IGES) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งอาหาร และพลังงาน มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้และแนวทางของเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากมูลฝอย เสริมสร้างรายได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการมูลฝอย เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการมูลฝอยในท้องถิ่นของตนเองได้ นางสุณีกล่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน ได้ศึกษาดูงานการจัดการของเสีย การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)