Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการประเภทตำแหน่งอำนวยการระดับต้น
For more detail :
click here

News date 01-Feb-2012

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

Download :
Contact : พีระวรรตน์ ประธานชัยมงคล (peerawat(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)