Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

สถานการณ์หมอกควัน ปี ๒๕๕๕ มีแนวโน้มดีขึ้น
For more detail :
click here

News date 06-Feb-2012

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้แถลงข่าววสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ว่าสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออาจมีความรุนแรงลดลง อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิญญ่าที่จะทำให้มีฝนตกไปถึงกลางปีพ้นช่วงหมอกควัน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ? เมษายนของทุกปี ซึ่งในเดือนมกราคมตรวจสอบปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐานในจังหวัดลำปาง (มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานในระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2555 ค่าสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ 125.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่สถานีการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ และ 143.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สถานีบ้านสบป้าด สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในชุมชนและพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า เขม่าควัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ บดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์หมอกควันเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ ? ๒๕๕๙ ซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การวางแผนรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) รายวันเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้สถานการณ์และเตรียมการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้ประสานแจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร กิ่งไม้ใบหญ้า และงดการจุดไฟในพื้นที่ป่า ในช่วงที่เกิดวิกฤติหมอกควันอีกด้วย โดยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ๒ และ ๓ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำเกณฑ์การประเมินและพัฒนาศักยภาพชุมชน ?ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา? ไปประเมินศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง จะทำให้ทราบถึงระดับความสามารถและความพร้อมของชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง


Contact : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)