Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.จับรางวัลแจกโชคโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา เรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื
For more detail :
click here

News date 15-Feb-2012

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔ /๒๕๕๕
   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คพ. จับโชคโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คพ.จับรางวัลแจกโชคโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา เรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE CAN DO) เพื่อป้องกันโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานจับรางวัลโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE CAN DO) กล่าวว่า จากการประเมินซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จะมีปริมาณเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ล้านชิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เหล่านั้นมีสารโลหะหนัก ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมจะเกิดการรั่วไหลของสารพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คพ. ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดทำโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE CAN DO) เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งซากผลิตภัณฑ์ฯ ออกจากมูลฝอยทั่วไปและนำไปจัดการโดยเฉพาะ นำไปสกัดโลหะมีค่าออกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และกำจัดซากผลิตภัณฑ์ฯ รีไซเคิลและบำบัดหรือกำจัดของเสีย ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ฯภายใต้ ?โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมี? เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จึงจัดให้มีการจับสลากรางวัลมอบให้ผู้โชคดีที่ส่งซากผลิตภัณฑ์ติดคูปองเข้าร่วมโครงการ มีรางวัล เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล คอมพิวเตอร์เน็ตบุค เครื่องปริ้น จักรเย็บผ้า โทรศัพท์มือถือ และรางวัลอื่นๆ กว่า ๖๐ รางวัล

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)