Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

กำหนดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News date 01-Mar-2012

กำหนดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 ? 12.00 น.
ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------------------------------------------

เวลา 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ
เวลา 10.01 - 11.30 น. แถลงข่าว หัวข้อ
    1) สถานการณ์หมอกควัน (คพ.)
    2) การจัดทำฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมช้าง (DNA) (ออป.)
    โดย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      นายโชติ ตราชู
      ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      นายวิจารย์ สิมาฉายา
      อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
      นายดำรง พิเดช
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
      นายสุวิทย์ รัตนมณี
      อธิบดีกรมทรัพยากรป่าไม้
      นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล
      ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เวลา 11.31 - 11.50 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
เวลา 11.51 -12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 12.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย/เสร็จสิ้นการแถลงข่าว


Contact : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)