502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คุณภาพน้ำห้วยคลิตี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตะกอนดินยังมีการปนเปื้อน พร้อมเตรียมการฟื้นฟู

ข่าววันที่ 22 ม.ค. 59

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ในระหว่างวันที่ 7 -12 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งสรุปผลได้ว่า คุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยสามารถอุปโภคและบริโภคน้ำได้แต่ต้องผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคก่อน ขณะที่พืชผักส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นกะเพราที่พบมีค่าเกินมาตรฐานอาหารในบาพื้นที่ ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บน มีค่าตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม ซึ่งกำหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 400 มก./กก. และดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพดินฯ สำหรับตะกอนดินท้องน้ำลำห้วยคลิตี้ พบว่า ในบริเวณท้ายโรงแต่งแร่ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง ส่งผลให้พบปริมาณตะกั่วในสัตว์หน้าดิน เช่น ปู และหอย มีระดับการปนเปื้อนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ซึ่ง คพ. ได้มีการอธิบายผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ให้ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านทราบอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง

สำหรับข้อห่วงใยในเรื่องการปนเปื้อนสารตะกั่วจากลำห้วยคลิตี้ลงสู่ลำคลองงู ซึ่งจะไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ ไปสู่แม่น้ำแม่กลอง และผู้ใช้น้ำในกรุงเทพมหานครนั้น คพ. ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์ได้ว่า คุณภาพน้ำ และสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ และมาตรฐานอาหารฯทุกตัวอย่าง ทั้งนี้ การฟื้นฟูห้วยคลิตี้มีกิจกรรมที่เป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยหากพบการฟุ้งของตะกอนเกินกว่าที่กำหนดจะหยุดการดำเนินงานจนกว่าคุณภาพน้ำจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หากพบปัญหากรมควบคุมมลพิษจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ทราบโดยทันที

ในส่วนการดำเนินงานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว คพ. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาแนวทางการฟื้นฟู การสำรวจและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างหลุมฝังกลบตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่ว และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมลำห้วยคลิตี้ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว คพ. ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน และพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานดังกล่าว

ด้านงบประมาณได้ประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 593 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณผูกพันประจำปี พ.ศ. 2559-2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพ. ได้รับงบประมาณหมวดลงทุนเพื่อดำเนินงานจำวนวน 116.8 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ซึ่งจะดำเนินการบริเวณบ่อหินผุใกล้กับบริเวณเหมืองที่แร่ตะกั่วถูกขุดออกมาตั้งแต่แรก 2. การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอนท้องน้ำและตะกอนหน้าฝายดักตะกอนเพื่อนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3. การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมแต่งแร่ด้วยการขุดดินที่ปนเปื้อนสูงไปยังหลุมฝังกลบ ปกคลุมด้วยดินสะอาด หรือปิดทับด้วยปูนซีเมนต์ ในบริเวณใต้ถุนบ้านประชาชน 4. การสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง เพื่อลดความจำเป็นในการขุดลอกตะกอนตลอดแนวลำห้วย 5. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการปนเปื้อนของพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชหรือใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ ในอนาคต และ 6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้กับสาธารณชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะคณะกรรมการไตรภาคี

นอกจากนี้ คพ. ยังได้จัดทำ "โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่จะดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อน และปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการดำเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งมีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง เพื่อสำรวจจัดทำบัญชีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่รองรับการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม