502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 22 มิ.ย. 59

กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมมลพิษ ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษ ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

๑. ป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
๒. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
๓. เป็นผู้นำในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมกับการทำงาน
๕. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

"ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติตามกฎ ลดใช้พลังงาน
มุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"


ใบ Certificate สำหรับ ISO14001 2559
ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม