502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ข่าววันที่ 17 พ.ย. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
(๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
(๓) ตำแหน่งนิติกรจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
(๔) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ด้านห้องปฏิบัติการ)
จำนวน ๑๐ อัตรา รายละเอียด
กลุ่มงานบริการ
(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด


การรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
๒. กรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูรายละเอียดในประกาศซึ่งดาวน์โหลดจาก "รายละเอียดประกาศฯ")
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม