502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เฝ้าเตือนรับมือการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ป้องกันน้ำเสียกระทบสัตว์น้ำ

ข่าววันที่ 18 พ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คพ. เฝ้าเตือนรับมือการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ป้องกันน้ำเสียกระทบสัตว์น้ำ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี ป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำคลองสารภี สถานการณ์คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO คลองสารภีท้ายประตู วัดได้ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้ำปราจีนที่บ้านสร้าง วัดได้ 3.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ล่าสุดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO คลองสารภีท้ายประตู วัดได้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำแม่น้ำปราจีนที่บ้านสร้าง วัดได้ 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้จะต้องรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานในพื้นที่และผู้เลี้ยงปลากระชัง ระมัดระวังดูแลสังเกตุดูอาการสัตว์น้ำว่ามีอาการลอยหัว เพราะอาจขาดอากาศหายใจในช่วงกลางคืนถึงเช้า และปฎิบัติตามประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนเสื่อมโทรม เกิดจากการระบายน้ำจากคลองสารภี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นน้ำเสียจากท้องทุ่งที่เกิดจากการหมัก หมมของฟางข้าวและเศษวัชพืชต่างๆ ที่แช่น้ำอยู่นานจนเน่าเสีย ประกอบกับปีนี้มีน้ำมากในพื้นที่ ที่จะส่งผลให้คุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเสื่อมโทรมลงและอาจส่งผลให้ปลาในธรรมชาติและปลาในกระชังตายลงได้ คพ. จึงมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพแม่น้ำปราจีนบุรี ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำคลองสารภี โครงการชลประทานปราจีนบุรี เป็นผู้ดูแลในการเปิดและปิดประตูระบายน้ำ โดยในช่วงเดือน มิถุนายน จะเป็นช่วงปิดประตูเพื่อทดน้ำให้ชาวบ้านในทุ่งสารภีและทุ่งบัวขอนใช้ในการทำนา ใช้เวลาในการกักเก็บน้ำนานประมาณ 6 เดือน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีในฤดูเก็บเกี่ยว ใช้ระยะเวลาในการระบายประมาณ 20 วัน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น คพ. ได้เฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีจากการเปิดประตูระบายน้ำ โดยทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่บริเวณท้ายประตูระบายน้ำและที่บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี โดยสถานีฯ จะตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO ทุกครึ่งชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลผลการตรวจวัดได้จากเว็บไซต์ http://iwis.pcd.go.th/ และเมื่อปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในกระชัง สถานีฯจะแจ้งเป็นข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ควบคุมประตูระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมระดับการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และใช้ในการแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังต่อไป
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม