502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ตั้งเป้า ติด 1 ใน 10 อันดับ โปร่งใสของประเทศในปี 2560

ข่าววันที่ 22 พ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๖ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คพ. ตั้งเป้า ติด 1 ใน 10 อันดับ โปร่งใสของประเทศในปี 2560

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ปลื้มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนน 83.59 จัดเป็นหน่วยงานที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก จากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นอันดับ ๑ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเป็นอันดับที่ 28 จาก 148 หน่วยงานระดับกรม โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,279 หน่วยงาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การดำเนินงานของภาครัฐ นอกจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ คพ.หากมองถึงโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันยังรู้สึกไม่ค่อยดี เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องดังกล่าว ในปีนี้ คพ. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนเฉลี่ย 83.59 เป็นอันดับ ๑ ในหน่วยงาน ทส. จากการประเมินใน ๕ ดัชนี ประกอบด้วย ๑.) ความโปร่งใส ๒.) ความพร้อมรับผิด ๓.) การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕.) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยได้คะแนนสูงสุดในดัชนีที่ ๓ การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๖.๑๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คพ. ตั้งเป้าหมายไปให้ถึงอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสำรวจทั้งในมิติการรับรู้ คือ สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานภาครัฐ และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ การสำรวจหลักฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม