502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

หนังสือ "รู้รอบทิศมลพิษทางอากาศ"

แผ่นพับ

แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก การขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลัก ที่ทำให้แต่ละภาค ส่วนดำเนินต่อไปได้ จำนวนของยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ปริมาณสารมลพิษที่ถูก ปล่อยออกมานั้นมากขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้ยานพาหนะเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอย่างหนึ่งของ มลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมควบคุม มลพิษ จึงทำการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะขึ้นโดย ดำเนินการจัด สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ใช้งบประมาณในการสร้างจำนวน 350 ล้านบาท โดยสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณมลพิษจากยานพาหนะมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 4 ประเภท ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และ รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ มีขั้นตอนของ การทดสอบโดยเริ่มจากการนำรถยนต์ขึ้นวิ่งบนแท่นทดสอบ (Chassis Dynamometer) และ ทำการขับรถยนต์ทดสอบตามรูปแบบการขับขี่มาตรฐาน (Driving Cycle) ซึ่งการทดสอบดัง กล่าวเป็นการจำลองสภาพการวิ่งของรถยนต์ให้ใกล้เคียงกับการวิ่งบนถนนให้มากที่สุด เพื่อให้ ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่ใกล้เคียงจากการใช้งานรถยนต์จริง ขณะทำการขับขี่ระบบ การเก็บตัวอย่างไอเสีย (Constant Volume Sampling : CVS) จะทำการเก็บตัวอย่างไอเสีย และเมื่อเสร็จสิ้นการขับขี่ ระบบวิเคราะห์มลพิษจะประมวลผลต่อไป โดยระบบประมวลผลจะ ประเมินความเข้มข้นของมลพิษแต่ละชนิดในหน่วยของกรัมต่อกิโลเมตรต่อคัน

ซึ่งเนื้อหาในแผ่นพับจะประกอบด้วย

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างและการจัดการองค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 66.2 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 02-9047477-8 ต่อ105

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.