502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560

เรื่องเด่นในฉบับ

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสา รณรงค์คัดแยกขยะ
การติดตามตรวจสอบ การปนปื้อนของสารแคดเมียมการปนปื้อนของสารแคดเมียม ในห้วยแม่ตาวและแม่กุ เภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปี 2559
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตรายภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ปี 2560 " ได้ คลิกที่นี่ (pdf : ขนาดไฟล์ 10.8 MB)
ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2423 , 0 2298 2428 โทรสาร 0 2298 5393
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559

เรื่องเด่นในฉบับ

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
โครงการสำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การลักลอบทิ้งกากของเสีย ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี
ความร่วมมืออาเซียน ด้านการจัดการสารเคมี และของเสีย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ปี 2559 " ได้ คลิกที่นี่ (pdf : ขนาดไฟล์ 10.8 MB)
ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2423 , 0 2298 2428 โทรสาร 0 2298 5393
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559

เรื่องเด่นในฉบับ

การจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญโดยโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
บทส่งท้าย โครงการเปิดเผยข้อมูลมลพิษจังหวัดระยอง
อันตรายจากสารเคมีในเคสโทรศัพท์มือถือ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ปี 2559 " ได้ คลิกที่นี่ (pdf : ขนาดไฟล์ 6.52 MB)
ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2423 , 0 2298 2428 โทรสาร 0 2298 5393
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2558

เรื่องเด่นในฉบับ

การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์
ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีตอนที่ 2 ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานในสถานประกอบการ
ปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะ ด้วยโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ปี 2557" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 32.8 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2423 , 0 2298 2428 โทรสาร 0 2298 5393
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2557

เรื่องเด่นในฉบับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
อุทาหรณ์เหตุระเบิด ร้านรับซื้อของเก่า ซอยลาดปลาเค้า 72
สาร Hexabromocyclododecane สาร POPs ชนิดใหม่ ที่ต้องลด/เลิกการผลิต การใช้ และกำจัดให้หมดไป
แนวทางการพิจารณาว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว เป็นของเสียหรือไม่?

เอกสาร Safety Data Sheet ของสารเคมี ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นฯ ดาวน์โหลด
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ปี 2557" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 17.3 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2423 , 0 2298 2428 โทรสาร 0 2298 5393
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2557

เรื่องเด่นในฉบับ

การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกรณีกระทิงตายบริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
อนุสัญญามินามาตะ ว่าด้วยการจัดการสารปรอท

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ปี 2557" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 1.85 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2442 , 0 2298 2457 โทรสาร 0 2298 2425
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2556

เรื่องเด่นในฉบับ

การป้องกันและการแก้ไขรองเท้ามือสอง
เหตุเพลิงไหม้ขนส่งสารเคมีทางการเกษตรเทศบาลตำบลร่อนทอง จ. ประจวบคีรีขันธ์
การป้องกันและปราบปรามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นอย่างผิดกฎหมาย
กรมควบคุมพิษเชิญชวนคัดแยกขยะอะลูมิเนียมบริจาคเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

เอกสาร Safety Data Sheet ของสารเคมี ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นฯ ดาวน์โหลด
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ปี 2556" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 15.2 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2442 , 0 2298 2457 โทรสาร 0 2298 2425
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556

เรื่องเด่นในฉบับ

การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม
โครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีของไทย - ญี่ปุ่น
การกำหนดพิกัดรหัสสถิติของของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเชล
ร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศ "The Minamata Convention on Mercury"

เอกสาร Safety Data Sheet ของสารเคมี ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นฯ ดาวน์โหลด
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2556" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 15.2 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2442 , 0 2298 2457 โทรสาร 0 2298 2425
email: chem@pcd.go.th
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2556

เรื่องเด่นในฉบับ

โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวประจำปี 2556 พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถ้อยแถลงเจนีวา ว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัย
แผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉลับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
เกร็ดความรู้

เอกสาร Safety Data Sheet ของสารเคมี ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นฯ ดาวน์โหลด
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ปี 2556" ได้ คลิกที่นี่ (pdf :ขนาดไฟล์ 15.2 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนสารอันตราย  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2442 , 0 2298 2457 โทรสาร 0 2298 2425
email: chem@pcd.go.th


ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.