Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


หมายเหตุมลพิษ

หมายเหตุมลพิษ

จัดทำขึ้นเพื่อรายงานข้อมูล สถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง กากของเสียและสารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ 3 เดือน ของประเทศไทยให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น


ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "หมายเหตุมลพิษ" ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader

ดาวน์โหลด
ปีที่ 14 ฉบับที่ 44 เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2561 (ขนาดไฟล์ 28 MB)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 43 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 (ขนาดไฟล์ 28 MB)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 (ขนาดไฟล์ 26 MB)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (ขนาดไฟล์ 52.2 MB)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 (ขนาดไฟล์ 21 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 (ขนาดไฟล์ 15.9 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 (ขนาดไฟล์ 21.1 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 (ขนาดไฟล์ 16.9 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม- กุมภาพันธ์ 2560 (ขนาดไฟล์ 26.5 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 เดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 (ขนาดไฟล์ 33.2 MB)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 34 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 (ขนาดไฟล์ 3.54 MB)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 (ขนาดไฟล์ 7.92 MB)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 32 เมษายน - พฤษภาคม 2559 (ขนาดไฟล์ 9.39 MB)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 31 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 (ขนาดไฟล์ 6.36 MB)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 30 เดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 (ขนาดไฟล์ 8.91 MB)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 (ขนาดไฟล์ 13 MB)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 28 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 2.46 MB)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 27 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 18.4 MB)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 2.10 MB)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 (ขนาดไฟล์ 2.56 MB)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 24 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 (ขนาดไฟล์ 4.21 MB)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 (ขนาดไฟล์ 29.4 MB)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 (ขนาดไฟล์ 35.2 MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 (ขนาดไฟล์ 4.54MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2556 (ขนาดไฟล์ 14.1MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 (ขนาดไฟล์ 6.31MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 (ขนาดไฟล์ 5.22MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 (ขนาดไฟล์ 5.89MB)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556 (ขนาดไฟล์ 6.07MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 (ขนาดไฟล์ 7.21MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม - กัยยายน 2555 (ขนาดไฟล์ 8.26MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 (ขนาดไฟล์ 6.53 MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555 (ขนาดไฟล์ 4.14 MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2555 (ขนาดไฟล์ 4.90 MB)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555 (ขนาดไฟล์ 4.38 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 (ขนาดไฟล์ 5.78 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 (ขนาดไฟล์ 3.02 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2554 (ขนาดไฟล์ 6.7 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554 (ขนาดไฟล์ 3.69 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 (ขนาดไฟล์ 3.57 MB)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 (ขนาดไฟล์ 2.98 MB)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 (ขนาดไฟล์ 8.54 MB)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม - มีนาคม 2553 (ขนาดไฟล์ 1.18 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 (ขนาดไฟล์ 2.83 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552 (ขนาดไฟล์ 5.38 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 (ขนาดไฟล์ 3.9 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 (ขนาดไฟล์ 13.5 MB)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 (ขนาดไฟล์ 4.52 MB)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2551 (ขนาดไฟล์ 3.17 MB)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2551 (ขนาดไฟล์ 2.04 MB)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม - มีนาคม 2551 (ขนาดไฟล์ 2.04 MB)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550 (ขนาดไฟล์ 3.46 MB)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 (ขนาดไฟล์ 3.41 MB)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุยายน 2550 (ขนาดไฟล์ 12.8 MB)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2550 (ขนาดไฟล์ 7.0 MB)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2549 (ขนาดไฟล์ 17.0 MB)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2549 (ขนาดไฟล์ 12.4 MB)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2549 (ขนาดไฟล์ 12.6 MB)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2549 (ขนาดไฟล์ 12.2 MB)
ปีที่1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 (ขนาดไฟล์ 56.3 MB)
ปีที่1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 (ขนาดไฟล์ 22.5 MB)
ปีที่1 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2548 (ขนาดไฟล์ 3.0 MB)
ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2548 (ขนาดไฟล์ 23.2 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2082-84 โทรสาร 0 2298 22085
email: Pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.