502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือ

คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกในการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชน
หรือองค์กรเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
3. ขอบเขต (Scope)
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
5. คำจำกัดความ (Definition)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
7. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control)
8. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
9. ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 743 KB)
(แบบประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือฯ)
ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.