502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ

ปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเจริญเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้ารการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
3. ขอบเขต (Scope)
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
5. คำจำกัดความ (Definition)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
7. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control)
8. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
9. ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือปฏิบัติงานด้ารการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 743 KB)
(แบบประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือฯ)
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:16

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.