Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการที่ภาครัฐ มีการจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และโอกาสทางเลือกสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่อยู่ในท้องตลาด

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 82 KB)
บทที่ 2 เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.56 MB)
บทที่ 3 เกณฑ์การจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 133 KB)
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 107 KB)
ภาคผนวก ก สารเคมีที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าและลริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 61 KB)
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 92 KB)
ภาคผนวก ค รายชื่อสารอันตรายที่ห้าามใช้ทำความสะอาด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 54 KB)
ภาคผนวก ง รายชื่อโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 153 KB)
ภาคผนวก จ ตัวอย่างเอกสารตกลงราคา คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 363 KB)
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างเอกสารสอบราคา คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 247 KB)
ภาคผนวก ช เอกสารที่ใช้ในวิธีการจ้างบริการทำความสะอาดโดยวิธีสอบราคา คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 235 KB)
ภาคผนวก ซ เอกสารที่ใช้ในวิธีการเลือกใช้บริการโรงแรมในการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมคลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 121 KB)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 3.45 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2554-5 โทรสาร 0 2298 2552
email: ptech(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 19 มี.ค. 62 เวลา 13:33:48

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.