Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน

สถานการณ์และการจัดการฯมลพิษอากาศและเสียง

เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค มีความสำ คัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอำ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายใน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในภูมิภาคอาเซียนด้วยการกระชับความร่วมมือ ทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่าว กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และนโยบายรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการและการ พัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และสามารถก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกภาคส่วน

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ดังนี้

ภาพรวมของประเทศในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมการเฉพาะด้านสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 11.2 MB)ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.