Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์มลพิษ 2548

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549

เป็นการสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ
แหล่งน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย
สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

สถานการณ์มลพิษด้านต่างๆ
 • คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
 • คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • ติดดาวให้ชายหาด ปี 2549
 • คุณภาพอากาศ
 • ระดับเสียง
 • ขยะมูลฝอยชุมชน
 • การใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ของเสียอันตราย
 • สารอันตราย
 • อุบัติภัยจากสารเคมี
 • การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญในปี 2549
 • การจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัญหามลพิษทางเสียง
 • สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • สองศาลเข้าเยียวยาตะกั่วสะสมและควันพิษ
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • โครงการจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับชุมชน
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
 • ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
 • โครงการเรียกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน
 • อะลูมิเนียม...สร้างฝันชีวิตใหม่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • ภาครัฐจะซื้อสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • งบประมาณด้านการจัดการมลพิษ
 • ทิศทางการบริหารจัดการมลพิษ
 • ทิศทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
 • ทิศทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 • 3Rs กับการบริหารจัดการของเสีย
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2550-2554)
 • การบริหารจัดการอุบัติภัยจากสารเคมีเชิงบูรณาการ
 • ภาคผนวก

  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549 (ฉบับเต็ม)
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 13.8 MB) (In English)
  ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.