502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์มลพิษ 2551

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551

เป็นการสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ
แหล่งน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย
สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

สถานการณ์มลพิษด้านต่างๆ
 • คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
 • คุณภาพน้ำบาดาล
 • คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • ชายหาดติดดาว
 • คุณภาพอากาศ
 • ระดับเสียง
 • ขยะมูลฝอย
 • การใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ของเสียอันตราย
 • สารอันตราย
 • อุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
 • การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญในปี 2550
 • การสืบค้นสาเหตุของปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยา
 • การติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
 • การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ
 • การจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
 • การเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศโลกและความก้าวหน้าในการเตรียมรับมือของประเทศไทย
 • แผนการจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
 • ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
 • ความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 • ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานงานทดสอบค่าความสกปรกในรูปบีโอดีและค่าความสกปรกในรูปซ๊โอดี
 • งบประมาณด้านการจัดการมลพิษ
 • ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการมลพิษ
 • ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
 • ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการคณุภาพอากาศและเสียง
 • ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสารอันตราย
 • ภาคผนวก

  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 2551 (ฉบับเต็ม)
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 16.1547 MB)
  ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

  Connection Failure
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.