Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์ขยะ

รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

ปัญหามลพิษด้านกากของเสียและสารอันตรายเป็นปัญหาที่สาคัญที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการป้องกันและ แก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะปัญหา ขยะมูลฝอยขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ปัญหาการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ของเสีย อุตสาหกรรม รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อจนเกิดปัญหาการลักลอบทิ้งในพื้นที่หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้ดาเนินการเพื่อจัดการปัญหามลพิษด้านกากของเสียและ สารอันตราย โดยเน้นดาเนินการเชิงรุก ป้องกัน และลดปัญหามลพิษ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ได้จัดทามาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ทางวิชาการ และข้อกาหนดต่างๆ เพื่อเป็นกลไกอันหนึ่ง ในการจัดการปัญหามลพิษด้านกากของเสียและสารอันตราย ตลอดจนการประสานการดาเนินงานให้คาปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหากรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีและลักลอบทิ้งกากของเสีย อีกทั้ง การสื่อสารให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับทราบถึงข้อมูลและการดาเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าว ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ เห็นความสาคัญ ของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงหวังว่าการจัดทำรายงานประจำปี 2559 เพื่อสื่อสารและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้บุคคลทั่วไป ประชาชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้รับทราบผลการดาเนินงาน ของสานักฯ และใช้ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้เพื่อประกอบดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษ และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

คำนำ
บทที่ 1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย ปี 2559
บทท 2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดำเนินการได้
บทที่ 3 อนุสัญญาและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
บทที่ 4 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง
บทท 5 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ภาคผนวก ก ข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ภาคผนวก ข สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ภาคผนวก ค สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดำเนินการได้
ภาคผนวก ง คะแนนการจัดลำดับจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะตกค้าง
ภาคผนวก จ คะแนนการจัดลำดับจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ข้อแนะนำ
คณะผู้จัดทำ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 6.89 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2446, 0 2298 2451 โทรสาร 0 2298 2425

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.