Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน  พ.ศ. 2560

รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน
พ.ศ. 2560

รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2560 ได้จัดทำขึ้นโดยสำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษา ความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และเพื่อให้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวภายใต้การดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษของประเทศ

มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

คำนำ
การดำเนินงานที่ผ่านมา
สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2560"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 25.7 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2420 โทรสาร 0 2298 5393

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.